XVI. Slovácký okruh o Cenu Bohumila Ková?e

Ve dnech 5. a 6. kv?tna 2018 se uskute?ní ve Starém M?st? XVI. ro?ník motocyklových závod? o Cenu Bohumila Ková?e. Po?adatelem závod? je Moto sport klub v A?R Staré M?sto ve spolupráci s m?stem Staré M?sto. XVI. ro?ník Slováckého okruhu UEM Open je sou?ástí Mistrovství ?R SZM Supermono, Twin, P?ebor ?R Klasik kubatur 175, 250, 350, 500 a 750 ccm, SP125 ccm, 250 CRR, GP 125 ccm a volná JPHZM - sidecar? a nov? pak P?ebor ?R silné t?ídy do 600 ccm. Závody se uskute?ní na p?írodním okruhu ve Starém M?st?, jehož délka je 4.200m, ší?e trati 6 - 9 m, p?evýšení 35 m. Okruh je s jednotným asfaltovým povrchem s 9 levými a 9 pravými zatá?kami. Kapacita okruhu je omezena na po?et 36 startujících v jedné kategorii.

Závod? se ú?astní p?es 200 závodník? z ?eské republiky, N?mecka, Rakouska, Slovenska. Velmi atraktivní je závod sidecar?, který láká velké množství divák?. Kolem trati se pravideln? pohybuje p?ibližn? 6000 divák?, p?edevším p?íznivc? motocyklového sportu. Jezdci mají zázemí v areálu St?ední odborné školy a Gymnázia a v areálu Školního hospodá?ství s.r.o., kde se nachází parkovišt? závodních stroj? s pot?ebným zázemím. Nad regulérností závod? dohlíží JURY, v?etn? komisa??, kte?í dohlíží na technický stav motocykl? a správné vybavení jezdc?, v?etn? kombinézy a p?ilby. Stroje musí spl?ovat technické parametry i v??i datu výroby. Funkci ?editele závodu bude vykonávat Tomáš Jen?ovský a bude zodpov?dný za bezpe?nost trat? a její parametry. V sobotu 5. 5. 2018 budou probíhat tréninky a každý z jezdc? musí absolvovat minimáln? 5 kol, aby se kvalifikoval do závod?. Závodníci se tak seznámí s tratí a spole?n? s mechaniky ladí své stroje, aby p?i závod? dosáhli co nejlepších výsledk?. Nejrychlejší ?as 1 - 46,58 min/kolo zajel v XIV. ro?níku Slováckého okruhu v kategorii TWIN David Kužela. Po?ádající Motosport klub každoro?n? zajiš?uje velké množství po?adatel?, bezpe?nostních prvk?, p?ipravuje a zabezpe?uje závodní tra? tak, aby závody byly bezpe?né nejen pro diváky, ale i samotné jezdce. S po?ádáním závod? souvisí i nezbytné uzavírky n?kterých komunikací a ulic v katastru Starého M?sta. Proto bylo nutné zabezpe?it i náhradní dopravu, stanovit objízdné trasy, v?etn? všech výjimek, povolení a uzavírek, za což pat?í nesmírný dík veškerým dot?eným orgán?m, obcím a dalším institucím. Akce je každoro?n? doprovázena výstavou Veterán klubu Kunovice, která je umíst?na v prostoru parkovišt? závodních stroj?, kde je vstup povolen i všem návšt?vník?m za poplatek 20,- K?. Zahajovací a vít?zné ceremoniály velmi atraktivn? doprovodí a zp?íjemní mažoretky Skupiny Rolni?ka pod vedením paní Šálkové.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto