Úsp?šný jubilejní X. ro?ník Slováckého okruhu

Oproti tak?ka tragické p?edpov?di po?así se motocyklové závody ve Starém M?st? ve dnech 5. - 6. kv?tna 2012 uskute?nily za zcela ideálního po?así. Bylo obla?no až polojasno, teploty se pohybovaly od 20 do 23 C. S výjimkou ve?er? nepršelo a ani nefoukal silný vítr. Do závodu se kvalifikovalo 221 jezdc? z ?eské republiky, N?mecka, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska. Jelo se celkem dev?t závod? a jezdci byli hodnoceni v deseti kategoriích.

Po?adí závod? bylo následující: t?ída Klasik do 175 ccm, Klasik do 250 ccm, Klasik do 350 ccm, Klasik do 500 ccm + Klasik do 750 ccm. Po hodinové p?estávce od 12 do 13 hodin, kdy se konalo slavnostní zahájení, p?išly na ?ady sidecary, potom Pohár 125 GP, Pohár 125 SP, Pohár 250 CRR a Mistrovství ?R Supermono.

Slavnostní zahájení se konalo již tradi?n? v poledne v prostoru startu a cíle závodu na Hušt?novské ulici. P?ítomné p?ivítal starosta Josef Bazala, který byl sou?asn? hlavním po?adatelem. Nad závodem p?evzal záštitu statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. P?edsedou jury byl Karel K?ovina, ?editelem závodu PhDr. Ji?í Svoboda a pr?b?h závod? komentoval Karel Kratochvíl spole?n? s Vladimírem Ková?em. Na míst? slavnostního zahájení nechyb?l p?edseda Motosport klubu Uherské Hradišt? Ing. Libor Karásek, hlavní léka? závodu MUDr. Antonín Karásek, o hosty se v pr?b?hu závodu staral místostarosta Radoslav Malina. P?ed vyhlášením vít?z? dopoledních závod? vystoupila mažoretková skupina Rolni?ky z Ostrožské Lhoty. Mezi jednotlivými závody kroužily po trati repliky bugatek z Muzea Aloise Samohýla. Vít?ze závod? zase vozily po okruhu historické kabriolety z Veterán klubu Kunovice. Po oba dva dny jsme v roli Safety Car? mohli vid?t dva krásné spor?áky Hyudai Genesis v barvách letošního ro?níku, tedy ?ervený a bílý, z Autosalonu Samohýl. V sobotu ve?er pak desetileté jubileum závod? zd?raznil velký oh?ostroj nad Starým M?stem.

Výsledky závod?

T?ída Klasik do 175 ccm
se již tradi?n? jela ?O cenu Potraviny Hrá?ková?. Tradi?ní byl také vít?z závodu Eduard Klimek, který stál na stupni nejvyšším i v letech 2010 a 2011. Vít?z na motocyklu MZ Vihur ? 1967 však letos projel okruh daleko svižn?ji, protože do poslední chvíle jej pronásledoval celkov? druhý Marek Vrána. Výsledkem byl Klimk?v ?as 17:52.090, o 30 vte?in rychlejší než v lo?ském roce. Na t?etím míst? skon?il Jaromír Tázler z obce Rasošky.

T?ída Klasik do 250 ccm byla zastoupena 22 jezdci. Jelo se ?O cenu m?sta Staré M?sto?. Závod suverénn? vyhrál Pavel Navrátil z Uherského Hradišt? (Yamaha DS 7 1972) v rekordním ?ase 16:16.980 Se ztrátou osmi vte?in dojel druhý Lubomír Koudelka a t?etí skon?il Ji?í Švihnos. Pavel Navrátil vyhrál závod již v letech 2007, 2010 a 2011. Ceny nejlepším p?edali starosta Starého M?sta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina.

T?ída Klasik do 350 ccm se jela ?O cenu p?edsedy Vlády ?eské republiky.? Závod letos vyhrál Vít?zslav Hatan z Mirošova (?as 15:34.948) a zasloužen? získal zlatý v?nec. Pavel Navrátil na Yamaze skon?il druhý, necelou vte?inu za vít?zem a t?etí se umístil Lukáš B?li? s odstupem 32 vte?in za Hatanem. Již t?iasedmdesátiletý Heinz Rösner z n?meckého Hundshübelu letos závod nedokon?il.

T?ída Klasik do 500 ccm ?O cenu starosty Starého M?sta? m?la op?t stejného vít?ze jako v roce p?edchozím. Zlatý v?nec pro nejlepšího jezdce získal Karel Matuš jun., který startoval na stroji Suzuki T 500 z roku 1968, když zajel ?as 16:28.190. V cílové rovince mu dýchal na záda Radek Jozefík, který byl o p?l vte?iny pomalejší, t?etí skon?il Pavel Novák s výrazným odstupem 22 vte?in na vít?ze. Již podruhé toho dne p?edával cenu vít?zi starosta Josef Bazala a také v tomto p?ípad? poblahop?ál k triumfu domácímu jezdci.

T?ída Klasik do 750 ccm ?O cenu Veterán klubu Kunovice? byla zastoupena nejmenším po?tem závodník?. V nejsiln?jší kubatu?e zvít?zil Petr Kunz na stroji Honda CB 750 z roku 1972, st?íbrný v?nec získal lo?ský vít?z Rakušan Johan Fürbock a ze t?etího místa se radoval Ji?í Turek. Legendární Frank Mrázek startoval v p?edve?er svých 76. narozenin, ale nakonec nebyl klasifikovaný. P?itom v posledních ?ty?ech letech stál ve Starém M?st? t?ikrát na stupních vít?z?.

Závod sidecar? se jel ?O cenu Zlínského kraje? a byl velmi o?ekávaný diváky kolem trati. Startovalo rekordních 18 posádek, z toho bylo p?t domácích. Závod byl vyhlášen jako jízda pravidelnosti, rychlost tedy nebyla rozhodujícím faktorem v celkovém hodnocení. Závod skon?il velkým triumfem domácích jezdc?, kte?í kompletn? obsadili stupn? vít?z? a navíc jedna osádka skon?ila na pátém míst?. Zlaté v?nce si odnesla dvojice Petr Verbík a Stanislav Parýzek na stroji Yamaha Windle 900 z roku 1973. Druzí skon?ili Karel Kalina a Radek Ko?a?ík na sidecaru Yamaha Douglas 650 z roku 1969 a bronz pat?il Liboru Karáskovi a Karlu Rýdlovi (BMC Suzuki GT 750). ?tvrtí se umístili Josef Vl?ek a Zden?k Nechanický ze Dvora Králové (Jawa 600) a pátá p?í?ka pat?ila Karlu Matušovi a Martinu Kratochvílovi (Suzuki 1000 Seymaz). Poslední starom?stská osádka Pavel Šlezar a Michal Šlezar (Suzuki Schmidt) projížd?la tra? Slováckého okruhu v nejrychlejších ?asech. Milovníci historických stroj? vid?li v této kategorii i nejstarší sajdu ve startovním poli, BSA 500 De Luxe z roku 1930, na kterém závodila dvojice Jaroslav Zatloukal a Jan Exner ze Šumperka.

Závod Pohár do 125 ccm GP ?O cenu Parfumerie Betty? se ve výsledcích p?íliš nelišil od p?edchozího ro?níku. Na stupních vít?z? jsme potkali stejné jezdce, jen si vym?nili stupínky na bedn?. Zvít?zil N?mec Steffen Grämer ( v roce 2011 3. místo), který jako jediný z jedenácti?lenného pole startoval na stroji Aprilia RS z roku 2001. Všichni ostatní jezdci závodili na motocyklech Honda. Druhý se umístil lo?ský vít?z Patrik Kolá? ze Dvora Králové a t?etí skon?il další N?mec René Lohse.

Závod Pohár do 125 ccm SP ?O cenu Potraviny Kou?imová? byl rekordn? po?etn? zastoupen, když na Slovácký okruh vyrazilo 37 jezdc? v?etn? jedné ženy Veroniky Hankocyové z Brna. Stejn? jako v lo?ském roce zvít?zil Miroslav Sedlo z Rajhradu (Cagiva Mito 125 z roku 1998), st?íbrný v?nec získal Old?ich Hanák a t?etí skon?il Radek Lamich.

Závod do 250 CCR ?O cenu Araver a. s.? absolvovalo 36 jezdc?, kte?í jeli 10 kol. Stupn? vít?z? však nám p?ipravily zna?né p?ekvapení, když se neumístil nikdo z t?ech nejlepších z roku 2011. Zlatý v?nec za první místo získal N?mec Wolfgang Schuster (Yamaha TZ 250), který zvít?zil s velkým náskokem p?ed Michalem Ježkem (Honda RSR) a t?etím Karlem Matušem jun. (Honda RS 250). Wolfgang Schuster byl zárove? absolutn? nejrychlejším jezdcem letošních závod?.

Závod Supermono ?O cenu p?edsedy Motosportklubu Uherské Hradišt??, byl vyvrcholením ned?lního odpoledne na Slováckém okruhu.Ve startovním poli jsme napo?ítali 25 jezdc?. Z domácích usilovali o body do Mistrovství ?eské republiky Karel Kalina (loni dojel t?etí), Milan Šobá?, Pavel Matuš, Karel Rydlo a Radek Ko?a?ík. Suverénním vít?zem se stal n?mecký jezdec Johanes Kehrer (MZ Supermono z roku 1998), který najel na druhého Vít?zslava Hatana 25 vte?in. T?etí p?í?ka nakonec pat?ila Marcelu Ku?inskému a nepopulární ?tvrté místo získal Karel Kalina. Solidn? zajel Milan Šobá? (7. místo), Pavel Matuš dojel ?trnáctý, Karel Rydlo skon?il osmnáctý a Radek Ko?a?ík závod nedokon?il.

Jubilejní X. ro?ník Slováckého okruhu se vyda?il. Všem organizátor?m, po?adatel?m i sponzor?m pat?í pod?kování za odvedenou práci a poskytnutou pomoc, divák?m pak za ukázn?nost po oba dva víkendové dny. Zvláštní pod?kování pat?í vedení St?ední odborné školy a Gymnázia ve Starém M?st? v ?ele s ?editelem Mgr. Bed?ichem Chromkem za zajišt?ní zázemí pro všechny zú?astn?né jezdce a ?leny jejich doprovodu. Velké díky také Starom?š?an?m za projevenou toleranci a trp?livost, i když n?kte?í z nich nepat?í mezi obdivovatele motorek a silni?ních závod?.

Pr?jezdy vít?zní sajdy Verbík ? Parýzek nenechaly diváky chladnými
Ve t?íd? Klasik do 250ccm p?edvedli krásný souboj domácí Pavel Navrátil a Lubomír Koudelka
Historické skvosty Veteran klubu Kunovice v prostoru startu a cíle
Sidecary a kompletní domácí bedna
Samohýlovy bugatky na trati
Absolutn? nejrychlejší na trati ? Wolfgang Schuster a Yamaha TZ 250
Úsp?šný domácí Karel Matuš jun.

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto