Uzavírky komunikací

B?hem konání Slováckého okruhu ve Starém M?st? budou v sobotu 7.5.2011 i v ned?li 8.5.2011 od 8 do 21 hodin uzav?eny ulice Velehradská, Hušt?novská a obchvat St. M?sta silnice I/55. Objízdná trasa bude vedena p?es Uh.Hradišt? - Bílovice - Topolnou - Napajedla a opa?n?.
Pro vozidla p?ijížd?jící od Velehradu, Modré a Salaše bude po dobu závod? v obou sm?rech možné využít asfaltovou polní cestu kolem Slezanu. Na této vozovce však bude omezena max. hmotnost vozidla do 6 tun.

Motorist?m a ob?an?m Starého M?sta a okolních obcí d?kujeme za pochopení tohoto dopravního omezení.Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto