IX. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e

Letošní ro?ník závodu, který již tradi?n? zahájí motorká?skou sezonu, se bude konat ve Starém M?st? ve dnech 7. a 8. kv?tna 2011. Závodník?m již dob?e známá 4200 metr? dlouhá m?stská tra? nedozná oproti lo?sku žádných podstatných zm?n.

Závod je letos vypsán v následujících t?ídách:
Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik do 500 ccm
Klasik do 750 ccm
M?R Supermono
Pohár SZM 125 Sp + 125 GP
Pohár SZM 250 GP + 250 SP 4T
JPHZ sidecar?
Bližší informace o závodu budeme pr?b?žn? zve?ej?ovat.

V??íme, že se závod vyda?í a i po?así bude p?át kvalitním sportovním výkon?m jezdc? i p?knému zážitku divák?.

Frank Mrazek p?ijímá gratulaci z rukou p?edsedy Motosportklubu Libora Karáska
Vít?zové JPHZ sidecar? Petr Verbík a Marian Paná?ek na trati
Nejen ve stop?tadvacítkách se bojovalo o každý metr
Mnohonásobného vít?ze Martina Loichta už bohužel letos ve Starém M?st? neuvidíme
Lo?ská první trojka v nejrychlejší t?íd? 250 GP
Na tabuli vít?z? se upisuje Libor Kamenický pod "dohledem" MUDr. Antonína Karáska
Sobotní trénink - ulice Hušt?novská
Mezi váženými hosty lo?ského ro?níku byl i sou?asný premiér Petr Ne?as

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto