Na cest? k vrcholu

(silni?ní závody motocykl? Karel Kalina - Staré M?sto) Prosinec 2010.
Motory t?ídy Supermono se probouzí a jejich zvuk p?ipomíná burácení hrom?. Zbývá n?kolik sekund do startu Mezinárodního mistrovství ?R ve Starém M?st?. T?ída Supermono má své favority s výkonnými stroji.

Mezi startujícími je i "domácí" Karel Kalina. Znovu si v pam?ti p?ehrává první úsek okruhu: musí se dob?e odstartovat a nenechat si konkurenty p?íliš odjet. Díky mnohaletým zkušenostem ví, že výkonný motor ješt? nezaru?uje ten nejlepší výsledek, pro výborné výsledky je nutné mít tra? dob?e najetou a musí se um?t využit všech dovedností získaných, ale i daných talentem. "Dobrý odhad pro brzd?ní a cit pro co nejrychlejší pr?jezd zatá?kou je na motocyklu bezpodmíne?nou nutností".

START - motocykly s vyšším výkonem získávají mírný náskok, ale p?ed první zatá?kou je Karel zp?t mezi nejlepšími. Nyní je ve h?e to vše, co d?lá závodníka dobrým - talent, bojovnost a odhodlání, dravost a také taktika. S nejrychlejšími stroji se Karl?v stroj na rovinkách nem?že m??it, ale závodní okruh není jen rovina - našt?stí. Dob?e fungující brzdy a zvolený optimální bod pro zahájení brzdného manévru navrací zp?t pot?ebné sekundy. Pekelné soust?ed?ní na to, jak co nejvíce využít výkon stroje, svoje schopnosti, vysoká rychlost a kontrola konkurent? zam?stnává veškeré smysly. Karel ve svém v?ku ví, kdy lze jít na ur?ité riziko, ve h?e je nadcházející sezona, na chyby není prostor. Dobrý výsledek je na dosah..

Cesta k vrcholu, a? je to vrchol jakýkoli, je lemována vždy velkým úsilím. Bez pot?ebné dávky dovednosti, talentu, houževnatosti, organiza?ního smyslu a finan?ních náklad? je cesta k vrcholu jen planým pokusem.

O cest? k vrcholu starom?stského Karla Kaliny bychom toho mohli uvést hodn?. Ale v tomto usp?chaném ?ase vyzvedneme jen to nejlepší, co Karel Kalina dokázal v poslední dob?.

Jestliže lo?ská sezona 2009 byla úsp?šná - Mezinárodní mistr Slovenské republiky ve t?íd? Supermono, 4. místo ve t?íd? Supermono v Mistrovství ?R, 3. místo v P?eboru ?R Klasik - to jsou jist? skv?lé výsledky. Ale to, co se poda?ilo letos, je ješt? lepší:

V roce 2010 Karel Kalina podal výborné výkony a dosáhl svého dosud nejlepšího výsledku. Soust?edil se na t?ídu Supermono, která byla nejobsazen?jší t?ídou - až 40 startujících v sezon? 2010, ale vyplatilo se!

Je vicemistrem ?eské republiky silni?ních závod? motocykl? ve t?íd? Supermono 2010.

Do mistrovství ?R se zapo?ítávali výsledky ze ?ty? závod?:

1. Staré M?sto 9.5.2010 (Z1)
2. Ho?ice 23.5.2010 (Z2)
3. Radvance 4.7.2010 (Z3)
4. T?rlicko 23.8.2010 (Z4)

Celkové po?adí - Mistrovství ?eské republiky silni?ních závod? motocykl? - t?ída Supermono: závody 1 - 4
Umíst?ní jezdec národnost stroj Z1Z2Z3Z4 Bod? celkem
1. Kamenický Libor CZE Mali JAWA 06 25 0 25 25 75
2. Kalina Karel CZE KATYAM 690 20 20 16 13 69
3. Zoernweg Daniel GER MZ 724 Scorpion 16 10 10 20 56
4. Duchan Josef CZE YAMAHA 0 0 20 9 29
5. Jurák Patrik CZE YAMAHA JPS 11 - 8 10 29

A dalších 35 startujících.

Autentické dojmy a post?ehy nám nyní poskytne Karel Kalina:

Takže Karle, obrovská gratulace - jak se cítíš coby vicemistr Mezinárodního mistrovství ?eské republiky:
Je mi dob?e, p?ed sezonou bych si na takový výsledek nevsadil - je nutné zd?raznit, že - bez dobrého i když skromného zázemí by to nešlo, d?kuji Františkovi a Tomášovi Trávní?k?m a také žen? Dan?. Dále je nutné pod?kovat sponzor?m LION CAR s.r.o., ALUCAST s.r.o., LEVIOR, Parfumerie Betty - jsem velmi rád za každou podporu.

Jak vypadala p?íprava na sezonu a v ?em byla jiná:
Protože provozuji autodopravu moc ?asu na speciální p?ípravu nemám. Rád preferuji kondi?ní plavání, v zimn? v bazénu, takže se jednalo o b?žnou p?ípravu.

Co stroj KATYAM 690 ? trochu nám jej p?ibliž a p?edstav:
Název KATYAM 690 vznikl spojením názvu podvozku YAMAHA 250 a motocyklu KTM SM 690, což je stroj používaný v závodech Suprmoto, který jsem musel po?ídit jako kompletní. Z motocyklu je použit motor - jednoválcový ?ty?taktní, objem 650 ccm. Motor byl zamontován do mého silni?ního speciálu YAMAHA 250 ro?níku 1992. Parametry motoru jsme mírn? upravili (Loicht) snížením komprese, zm?nou pln?ní použitím karburátoru a vým?nou zapalování. Všechny úpravy byly provedeny s ohledem na zvýšení spolehlivosti. P?vodní zám?r byl takový, že ve t?íd? Supermono se zú?astním Mezinárodního mistrovství ?R a dob?e se "svezu" s možností znovu oba motocykly dát do p?vodního stavu. Nakonec to dopadlo takto.

A jak se vyvíjela letošní sezona:
Po prvním závod? na domácím okruhu ve Starém M?st? jsem byl dob?e nalad?n po získání druhého místa. Další druhé místo následovalo na technické trati 300 zatá?ek Gustava Havla v Ho?icích a velmi si jej cením. Ve t?etím závod? v Ostrav? Radvancích se závod vyvíjel podobn?. Bojoval jsem s Josefem Duchanem v pr?b?hu celého závodu a vše bylo otev?ené s možností jít znovu na další druhé místo. Útok jsem naplánoval na poslední zatá?ku a cílovou rovinu, ale bohužel jezdec o kolo zp?t mi znemožnil p?edjížd?cí manévr, takže výsledkem bylo dobré t?etí místo. I tak jsem v pr?b?žném po?adí figuroval na prvním míst?. Závod v T?rlicku byl náro?ný z hlediska strategie. Bylo pot?eba zajistit body, které by promlouvaly do celkového po?adí. V p?ípad? bodového výpadku by se výrazn?ji m?nilo po?adí a mohl následovat i propad na místo t?etí. Tak jsme "brali" taktický výsledek.

Jsme p?ed prahem roku 2011 co plánuješ:
Nejd?ležit?jší je zajišt?ní rozpo?tu na sezonu 2011. To znamená neúnavné kontaktování firem a sponzor?, jednání o možné finan?ní podpo?e na závodní sezonu, musí se investovat do stroje, do nových pneumatik a do náhradních díl?. Každé další zvýšení výkonu motoru a tím i zvýšení výkonnosti stroje je nutné spojit s ?ast?jší vým?nou nejnamáhav?jších komponent?, o pneumatikách ani nemluv?. Práv? nyní musíme stroj rozebrat,

Bodoval jsi ve všech ?ty?ech závodech - to znamená, že KATYAM 690 je spolehlivý stroj, sta?ila jedna porucha, jeden pád a mohlo být vše jinak:
KATYAM 690 je dle výsledk? dobrý stroj, ve skute?nosti se nejv?tší konkurenti chodili na stroj dívat a mnohdy nev??ícn? kroutí hlavou a diví se, s ?ím je možné bojovat o nejvyšší p?í?ky. Výkon motoru je mnohem nižší, než by se o?ekávalo. Konkurence disponuje výkony motor? až 90 k. Na stran? druhé, díky nižšímu výkonu je pravd?podobnost poruchy pon?kud menší a nutnost preventivních vým?n díl? je nižší. Vým?ny sou?ástí jsou nyní p?ímo odvislé od rozpo?tu a to je v sou?asné dob? jeden z nejv?tších problém? . Motor po svém zamontování do rámu nebyl dosud opravován a údržba se soust?edila na vým?nu oleje.
Jedinou zm?nou p?ed letošní sezónou byla vým?na va?ky za sériovou ro?níku 2010, která umož?uje zvýšení výkonu motoru o 2,5 k.

O to v?tší nasazení t? p?i závodech ?ekalo:
Ano, bylo pot?ebné ze stroje vyždímat veškeré možnosti, p?itom jsem nemohl riskovat pád a nešlo jít za hranice možného - p?ece jenom jsme pouze na dvou kolech - i když chvílemi jen na jenom. Je to také o št?stí a v sezón? 2010 p?i nás št?stí stálo.

Tolik autentický rozhovor s Karlem Kalinou, který je s výsledkem spokojený. Co k tomu dodat - nám, kte?í jsme Karlovi výsledky sledovali se zatajeným dechem, chvílemi modrali palce, aby to vyšlo, aby byl na bedn?, aby mašina vydržela. A poda?ilo se ! Karlovi náleží velký obdiv a p?ání, aby v takových výsledcích pokra?oval ješt? i nadále. Od podobných velkých, ale už vousatých výsledk? B.Ková?e v našem regionu nikdo na takový výsledek nedosáhl. A vyrovnat takový výsledek v sou?asnosti je patrn? ješt? t?žší než p?ed mnoha lety.

Není to sice místo první, chyb?lo pouhých 7 bod? na celkové vít?zství, ale vzhledem k možnostem je nutno konstatovat, že druhým místem BYLO DOSAŽENO MAXIMUM MOŽNÉHO.

Výsledek je o to cenn?jší, že byl dosažen s velmi omezeným rozpo?tem. Od n?kolika málo sponzor? se poda?ilo zajistit jen omezený objem finan?ních prost?edk?. Proto další pot?ebné prost?edky musely jít z rodinného rozpo?tu. Takže na výsledku se podílela svým zp?sobem i manželka Dana.

Na letitém stroji z roku 1992/2007 s p?vodním motorem zajel Karel Kalina vynikající výsledky a to v rámci mezinárodního mistrovství. S rozpo?tem, se kterým by ?ada jezdc? ani nevyjela. N?kolikrát opakovan? zd?raz?ujeme d?ležitost rozpo?tu. V??te, že bez finan?ních prost?edk? to nejde ani náhodou, proto - CO DÁL? Blíží se konec roku 2010 a radost z dosažených úsp?ch? vyst?ídá organiza?ní povinnosti související s p?ípravou na sezonu 2011. Co to znamená je z?ejmé - kontaktovat firmy a spole?nosti, které budou chtít jednat o umíst?ní reklamy na úsp?šném závodním stroji, na p?epravním automobilu, p?ípadn? o sponzorském finan?ním daru z kterého se vytvo?í rozpo?et na závodní sezonu 2011. Pak se uvidí, zda bude na nové závodní pneumatiky, na vylepšení výkon? závodního stroje apod. nebo nap?íklad zda se nezm?ní název týmu po zajišt?ní generálního sponzora.

Takže záv?rem " vážení, všichni, kte?í to mohou ud?lat - zkusme najít n?jaké rezervy a p?isp?jme na takovou naprosto dobrou a senza?ní v?c jako je podpora schopností Karla Kaliny prost?ednictvím sponzorských p?ísp?vk?, je to podloženo velkým úsp?chem. Sejd?me se s Karlem, a? máte p?ímý kontakt s vicemistrem, a? se na Vás p?enese atmosféra závod?. Vynikající závodník Karel Kalina se s Vámi rád pod?lí o svoje pocity, které ho provází p?i závod?ní. Zkusme pomoci Karlovi zajistit jakékoliv možné prost?edky na nadcházející sezonu!

My to tak d?láme a budeme pokra?ovat, za LION CAR s.r.o. Jaroslav Mazura.Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto