VIII. ro?ník závodu motocykl? Slovácký okruh ve Starém M?st?

Motocyklové závody ve Starém M?st? ve dnech 8. - 9. kv?tna 2010 byly op?t velmi úsp?šné. Po celou sobotu a ned?li návšt?vníky akce vítalo obla?né a chvílemi i prom?nlivé po?así, teploty vystoupily až k 21 C. P?ihlásilo se rekordních 276 závodník? z N?mecka, Slovinska, Rakouska, Slovenska a ?eské republiky, což je o 26 více než v roce 2009. Na start se nakonec postavilo 227 jezdc?.

Jelo se celkem dev?t závod? a jezdci byli hodnoceni v jedenácti kategoriích. Po?adí závod? bylo následující: t?ída Klasik do 175 ccm, Klasik do 250 ccm, Klasik do 350 ccm, Klasik do 500 ccm spole?n? s Klasik do 750 ccm. Po hodinové p?estávce v dob? od 12 do 13 hodin, kdy se konalo slavnostní zahájení, p?išly na ?adu v 13:24 hod. sidecary, v 14:30 hod. Pohár 125 ccm SP, v 15:16 hod. Pohár 250 ccm SP, v 16:10 hod. 125 ccm + 250 ccm GP a na záv?r v 17:22 hod. se jela jezdci velmi po?etn? zastoupená t?ída Supermono. Poslední závod byl za?azen do série Mistrovství ?eské republiky.

Slavnostní zahájení se tentokrát nekonalo dopoledne, ale až po 12 hodin? v prostorách u startu a cíle závodu na Hušt?novské ulici. Milým zpest?ením bylo vystoupení mažoretkové skupiny Rolni?ky z Ostrožské Lhoty. P?íznivce rychlých stroj? p?ivítal starosta Starého M?sta Josef Bazala, který byl sou?asn? p?edsedou organiza?ního výboru. Nad závodem p?evzal záštitu statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, v jeho zastoupení p?ijel poslanec RNDr. Petr Ne?as, který pozdravil všechny p?ítomné jezdce a diváky. Dále byli p?ítomni poslanci Ing. Antonín Se?a a Ing. Ludvík Hovorka. P?edsedou jury byl Karel K?ovina, ?editelem závodu PhDr. Ji?í Svoboda, p?edseda organiza?ního výboru Josef Bazala, hlavním po?adatelem Ing.Vladimír Ku?era a pr?b?h závod? komentoval hlasatel Ing. Karel Kratochvíl. Na míst? slavnostního zahájení nechyb?l p?edseda Motosport klubu Uherské Hradišt? Ing. Libor Karásek, hlavní léka? závodu MUDr. Antonín Karásek, o hosty se v pr?b?hu závodu staral místostarosta Radoslav Malina. S malým zpožd?ním v 9:42 hod. byl odstartován první závod.

T?ída Klasik do 175 ccm se jela již tradi?n? ?O cenu Potraviny Hrá?ková?. V úvodním ned?lním závodu zvít?zil Eduard Klimek na motocyklu MZ Vihur - 1967 v ?ase 18:28.723, což znamenalo pr?m?rnou rychlost 109,17 km/hod, druhý se umístil lo?ský vít?z Joachim Roscher (Yamaha ASZ - 1970) z n?meckého m?sta Mörfelden, který m?l na vít?ze ztrátu 16 vte?in. Na t?etím míst? skon?il Lukáš B?li? z Kyjova. A jak dopadli další domácí borci? Milan Šobá? mladší dojel v roce 2005 t?etí, v roce 2006 druhý, v roce 2008 devátý, v roce 2009 zase devátý, letos do t?etice devátý. Michal Šlezar i Milan Šobá? senior nebyli klasifikováni. Karel Kalina skon?il na posledním šestnáctém míst? se ztrátou dv? kol, když motocykl do cíle dotla?il.

T?ída Klasik do 250 ccm byla zastoupena 22 jezdci. Jelo se ?O cenu m?sta Staré M?sto? a nejvíce jsme fandili Pavlu Navrátilovi, který v roce 2008 skon?il na druhém míst? a v roce 2007 závod dokonce vyhrál. Letos t?ídu Klasik do 250 ccm stylem start ? cíl op?t suverénn? vyhrál Pavel Navrátil z Uherského Hradišt? (Yamaha DS 7 1972) v ?ase 16:20.498 t. j. 123,429 km/hod., s odstupem 15 vte?in druhý skon?il Lubomír Koudelka z Lomnice nad Popelkou na stroji Yamaha TD 250 z roku 1972. Na t?etím míst? dojel s velkou ztrátou 33,1 vte?iny Ji?í Švihnos z Prahy. Ceny nejlepším p?edali starosta Starého M?sta Josef Bazala a jeho zástupce Radoslav Malina.

T?ída Klasik do 350 ccm se jela ?O cenu Kristiána?. Vít?zství z let 2008, 2009 obhajoval ??erný profesor? z Vídn? Martin Loicht. Letos se však musel sklonit p?ed jezdeckým um?ním Marka Koudelky (?as 16.10.564, rychlost 124,701 km/h.), který získal zlatý v?nec, Martin Loicht skon?il druhý jen necelou vte?inu za vít?zem (Yamaha R 5 r. 1971). T?etí skon?il Martin Veselý, jednasedmdesátiletý Heinz Rosner z n?meckého Hundshüpelu si p?ijel pro p?kné páté místo. Loni v této t?íd? jel Rakušan Helmut Hafner (79 let), který byl nejstarším závodníkem na Slováckém okruhu. Marian Paná?ek skon?il devátý, Karel Matuš sen. patnáctý.

T?ída Klasik do 500 cm ?O cenu starosty Starého M?sta?. Josef Bazala p?edal v?nce úsp?šným jezdc?m starom?stského okruhu. Zlatý v?nec pro nejlepšího jezdce získal František Lou?ka, který startoval na stroji Triumph Wilson z roku 1972, zajel ?as 16:54,8130, pr?m?rná rychlost 117,886 km/h. Lo?ský vít?z Karel Matuš se však m?že pochlubit o deset vte?in rychlejším ?asem. Za Františkem Lou?kou p?ijel o dvanáct vte?in pozd?ji Jan Volák na druhém míst?, t?etí skon?il Pavel Strapina. Jezdci na druhém až jedenáctém míst? startovali na stroji stejné zna?ky Honda CB 500.

T?ída Klasik do 750 ccm ?O cenu Veterán klubu Kunovice?. Nejlepšího ?asu 16:49,492 dosáhl Frank Mrázek na stroji Triumf Trident z roku 1971. Petr Kunz na stroji Honda (r. 1972) byl sice po celou dobu v ?ele závodu, ale v posledním kole m?l poruchu a skon?il na t?etím míst?. St?íbrný v?nec za druhé místo získal Vav?ín Pátek se ztrátou 0,7 vte?iny na vít?ze. Legendární Frank Mrázek oslavil 74. narozeniny a byl nejstarším domácím jezdcem. V šedesátých letech emigroval do Kanady spole?n? s krasobrusla?kou Hanou Do?ekalovou a nakonec získal ob?anství ?zem? javorového listu.? Dvacetkrát vyhrál titul mistra Kanady a dvanáctkrát titul USA.

Závod sidecar se jel ?O cenu Zlínského kraje? a o jeho atraktivnost se postaral fakt, že z celkového po?tu 14 posádek jsme napo?ítali ?ty?i domácí. Závod byl vyhlášen jako jízda pravidelnosti, rychlost tedy nebyla rozhodujícím faktorem v celkovém hodnocení. Zlaté v?nce si odnesla dvojice Petr Verbík, Marián Paná?ek na stroji Yamaha Windle 900 z roku 1973, st?íbro pat?ilo dvojici Richard Bílý a Milan Vorel z Ostravy (Suzuki Tamara) a t?etí skon?ili jezdci ze Slovinska Edo Dolenc a Silvo Habat (BMW R 100 RS). Šleza?i získali ?bramborovou? medaili na ?tvrté místo, Karel Kalina s Radkem Ko?a?íkem byli sedmí, dvojice Libor Karásek a Karel Rýdlo nestartovala. Neda?ilo se populárním jezdc?m ze Šumperka Jaroslavu Zatloukalovi a vousá?i Janu Exnerovi. Ve Starém M?st? závodili s v?bec nejstarším strojem BSA 500 De Luxe z roku 1930 a nutno vzpomenout i jejich dosavadní umíst?ní. V roce 2005 byli Zatloukal s Exnerem t?etí, v letech 2006, 2007 a 2008 získali st?íbrné v?nce.

Závod 125 ccm SP ?O cenu Potraviny Kou?imová? byl op?t po?etn? zastoupen, když na Slovácký okruh vyrazilo v 15:07 hod. celkem 28 jezdc?. A bylo se na co dívat, protože v tomto závodu nastoupily i dv? ženy. První z nich je ješt? dívenka, jmenuje se Anežka Svobodová, pochází z Chot?bo?e, má 15 let, m??í 166 cm a váží 51 kg. První závod jela ve svých šesti letech v Dunajské Stred?, jezdeckým vzorem je Valentino Rossi. Dívka s p?ezdívkou ?Any? jela jako dra?ice a obsadila báje?né páté místo. (V lo?ském roce skon?ila šestá). Nev??ili jsme vlastním o?ím, že d?v?e tohoto v?ku dokáže porážet zkušen?jší a starší jezdce a ješt? k tomu chlapy! T?eba Michal Šlezar p?ijel do cíle až desátý a Pavel Matuš dvanáctý. V závod? startovala i další žena Tereza Poláková (24. místo). Závod vyhrál Petr Ne?esaný z obce Dolní Rove?, druhý se umístil Radek Lamich a t?etí skon?il Old?ich Hanák.

Závod 250 ccm SP (Pohár p?írodních okruh?) ?O cenu Araver a. s. Uherské Hradišt?? byl odstartován v 15:16 hod. Byl to jeden z nejzajímav?jších závod?, kdy první t?i jezdci dojeli do cíle v krátkém odstupu. Zlatý v?nec získal Dan Vysloužil na Suzuki RGV 250 1991, ?as 19:39.360 ? 128,244 km/h. Druhý dojel se ztrátou dvou vte?in Pavel Jan?ík a t?etí se umístil Jan Vysloužil. Starom?š?an Milan Šobá? sen. p?ijel na p?kném desátém míst?, Zde?ka Ku?erová obsadila osmnácté místo.

Závod 250 ccm GP m?l spole?ný start s kategorií 125 ccm GP v 16:10 hod. Jedná se tradi?n? o nejrychlejší závod. Rychlostní rekord z roku 2008 držel Karel Matuš jun. ?asem 1:44.250, rychlost 145,385 km/h. V roce 2009 si to ovšem nenechal líbit N?mec Henrik Voit (Aprilia RSW 250), který zajel nejen nejrychlejší kolo 01:41.678, rychlost 149,703 km/h., ale i závod 250 ccm GP vyhrál ?asem 17:19.805, pr?m?rná rychlost 145,525 km/h.
V ned?li 9. kv?tna 2010 byl op?t nejrychlejší Henrik Voit 17:31.534 (143,863 km/h.). Rekordní ?as ale z?stal nep?ekonán. Ani honi?ka o první místo se letos nekonala. Pavel Navrátil sice získal st?íbrný v?nec, když cílem projel 21 vte?in za Voitem, Pavel Matuš dojel do cíle ?tvrtý se ztrátou jednoho kola.
V kategorii 125 ccm GP bylo po?adí: 1. Patrik Kolá?, 2. Steffen Gramer, 3. Old?ich Podlipný. Rakušan Martin Loicht projel cílem na pátém míst?.

Supermono závod ?O cenu Motosport klubu Uherské Hradišt?? byl odstartován jako poslední v 17:22 hod. Ve startovním poli jsme napo?ítali 25 jezdc?, z domácích usilovali o body do Mistrovství ?eské republiky Karel Kalina, Pavel Matuš, Milan Šobá?. A kdo si p?ipsal nejvíce bod?? Zvít?zil Libor Kamenický (Mali JAWA 06, ?as 18:00.549, rychlost 140,0 km/h), druhý projel cílem se ztrátou 41,6 vte?iny Karel Kalina, t?etí skon?il N?mec Daniel Zoemweg.
Martin Loicht, Pavel Matuš a Milan Šobá? nebyli klasifikováni.

Vra?me se ješt? k víde?skému profesorovi Martinu Loichtovi. P?i letošních závodech byl druhý v t?íd? Klasik do 350 ccm, v závod? P?írodních okruh? do 125 ccm GP se umístil pátý. Jeho celková bilance ve Starém M?st? v letech 2004 ? 2010 je obdivuhodná: sedm vít?zství, ?ty?i druhá místa a t?i t?etí místa.

Osmý ro?ník Slováckého okruhu O cenu Bohumila Ková?e se vyda?il. Domácí jezdci Motosport klubu vyhráli celkem t?i závody. Pavel Navrátil t?ídu Klasik do 250 ccm, Frank Mrázek Klasik do 750 ccm, závod sajdkár pak Petr Verbík a Marián Paná?ek. Všem organizátor?m, po?adatel?m i sponzor?m pat?í pod?kování za odvedenou práci a poskytnutou pomoc. Zvláštní díky pat?í také vedení St?ední odborné školy a Gymnázia ve Starém M?st? v ?ele s ?editelkou Ing. Zdislavou Svobodovou, která zajistila spole?n? se svým kolektivem zázemí pro všechny zú?astn?né jezdce a ?leny jejich doprovodu. Pochvala také Starom?š?an?m za projevenou toleranci a trp?livost, i když n?kte?í lidé nepat?í mezi obdivovatele hlu?ných motorek a silni?ních závod?.
Milan Kubí?ek

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto