Aktuální informace k blížícím se závod?m

V souvislosti s konáním motocyklových závod? budou ve Starém M?st? ve dnech sobota 8.5.2010 od 9 do 21 hodin a ned?le 9. 5. 2010 od 8 do 21 hodin uzav?eny ulice Velehradská, Hušt?novská a obchvat St. M?sta I/55. Objíž?ka bude vedena trasou Uh.Hradišt? ? Bílovice - Topolná - Napajedla a opa?n?. Po?adatelé Vám d?kují za pochopení.

VIII. ro?níku Slováckého okruhu se zú?astní více než 250 jezdc? z N?mecka, Rakouska, Slovenska, Slovinska a z ?eské republiky. V rámci doprovodného programu vystoupí v polední p?estávce mažoretková skupina Rolni?ky v prostoru startu a cíle v dob? polední p?estávky a po celou ned?li si budete moci prohlédnout výstavu historických vozidel Veteran klubu Kunovice v areálu parkovišt? závodních stroj?.
Diváci kolem trati žádné vstupné platit nebudou. Vstupné do parkovišt? závodních stroj? bude 20,-K?. Program závodu bude k dispozici podél závodní trati a u vstupu do parkovišt? závodních stroj?.
Ob?erstvení pro diváky bude zajišt?no v prostoru startu a cíle, u Bonsai centra na za?átku ulice Hušt?novské, p?ed areálem a v areálu parkovišt? závodních stroj? a zv??inové speciality od myslivc? mohou diváci ochutnat v Polním mlýn? u napojení tratí na obchvat silnice I/55. Všechny diváky prosíme, aby p?edevším z d?vodu vlastní bezpe?nosti dbali pokyn? po?adatel? a aby závody sledovali z diváckých míst nebo z bezpe?né vzdálenosti od trati.

P?ejeme p?íjemný sportovní zážitek!

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto