Old City Sidecar Team na vrcholu...

Rok uplynul jako voda a jako každý rok i letos píšeme shrnutí závodní sezony. Možná si vzpomínáte, když jsme minulý rok psali o našich cílech na další sezonu. Stali jsme se vicemistry ?eské Republiky a plány tedy byly jasné. Stát se v další sezon? mistry republiky. V?d?li jsme ovšem, že to bude po?ádn? t?žký o?íšek, jelikož závodníci jsou stále rychlejší a rychlejší. Celou zimu jsme naši sidecaru pe?liv? p?ipravovali a moc jsme se t?šili, protože jsme v sideca?e m?li pro novou sezonu p?ipravený nový motor Yamaha XS 850. První závod se jel na domácí p?d? ve Starém M?st? a tak jsme cht?li kone?n? prolomit tu sm?lu z p?edešlých ro?ník?, kdy jsme ani jednou závod nedokon?ili. Sm?la se nám bohužel nalepila na paty i tento rok, když nám v závod?, ve kterém jsme jeli na špici závodního pole, upadl výfuk a zad?el se nám v posledním kole píst v motoru. Bylo to obrovské zklamání. Po tomto závod? jsme do sidecaru museli dát zase motor Yamaha XS 650, který ale byl o poznání pomalejší.

Za ?trnáct dní jsme absolvovali závod v Ostrav?, kde se ale závod neuskute?nil kv?li nep?íznivému po?así.
Další závod se uskute?nil v Ho?icích, kde už se ovšem jelo o mistrovské body. Po?así se v Ho?icích náramn? poda?ilo. V závod? jsme se umístili na t?etím míst?. Posádka Kalina-Ko?a?ík se umístila na míst? osmém a posádka Karásek-Rýdlo závod kv?li technické závad? nedokon?ili.
O týden pozd?ji jsme jeli do Dvora Králové. Ve Dvo?e Králové se jelo taky o mistrovské body.V závod? jsme se umístili na šestém míst?, posádka Kalina-Ko?a?ík dojeli t?etí a Karásek-Rýdlo nedojeli.
Pátý závod v po?adí se konal v Nepomuku. Zde se taky jelo o mistrovské body. Závod se nám náramn? poda?il a skon?ili jsme na prvním míst?. M?li jsme obrovskou radost, jelikož to bylo nejlepší umíst?ní naší dosavadní kariéry a taky proto, že jsme získali mnoho d?ležitých bod? do sezony.
Další závod v po?adí v Ostrav? jsme neabsolvovali, ale na t?etím míst? se umístila Starom?stská posádka Pavel Šlezar-Michal Šlezar.
Na okruh do Kyjova, který je skoro domácí, jsme se moc t?šili. V napínavém závod? jsme skon?ili na prvním míst?, posádka Kalina-Ko?a?ík obsadili ?tvrtou p?í?ku.
Poslední závod sezony, který jel v Branné, byl ze všech závod? nejd?ležit?jší. V tomto závod? se totiž rozhodovalo o mistru ?eské Republiky. Závodu se zú?astnilo osmnáct sidecar. Po nep?íliš zda?ilém vstupu do sezony se nám kone?n? p?iklonilo št?stí. V závodu jsme obsadili první p?í?ku. Posádka Kalina-Ko?a?ík skon?ili ?tvrtí.
Po tomto závod? jsme m?li obrovskou radost, jelikož jsme se stali mistry ?eské Republiky. P?ed sezonou to byl sice náš cíl, ale moc jsme v n?j nedoufali. Do p?íští sezony jsou naše cíle jasné. Obhájit prvenství. S Milanem by jsme cht?li pod?kovat všem lidem, kte?í nás v této sezon? podporovali. Pod?kování pat?í hlavn? mechanik?m Vaškovi Benadovi a Jendovi Mikulicovi, kte?í odvedli za sezonu po?ádný kus práce. Pod?kování pat?í také našemu kamarádovi La?ovi Škráškovi, Pavlu Ko?a?íkovi a sponzor?m no?ní klub Hv?zda a ALMA BATERIE. D?kujeme...Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto