VI. ro?ník Slováckého okruhu O cenu Bohumila Ková?e ve Starém M?st?

Letošní v po?adí již šestý motoristický závod ve Starém M?st? se uskute?nil za ideálního slune?ného po?así. Poprvé v historii Slováckého okruhu po celou sobotu a ned?li nepršelo, svítilo sluní?ko a teploty se pohybovaly kolem 21 stup??. P?ijelo rekordních 182 závodník? z N?mecka, Rakouska, Slovenska a ?eské republiky, což je o 40 více než v roce 2006. Po?así bylo úžasné, ale rekordní po?et divák? p?esto zaznamenán nebyl. Prodloužený víkend, hokejové mistrovství sv?ta a velký po?et kulturních a sportovních akcí v regionu ve stejném termínu, to byly hlavní p?í?iny, že jsme nepotkali n?které pravidelné návšt?vníky.

Organizace závodu doznala proti p?vodního programu menších zm?n. Jelo se celkem osm kategorií v po?adí t?ída Klasik 175 ccm, Klasik 250 ccm, Klasik 350 ccm, Klasik nad 350 ccm a po krátké polední p?estávce p?išly na ?adu sidecary, které p?ilákaly na tra? nejv?tší skupiny milovník? motoristického sportu. Závody Volný do 125 ccm a Volný do 250 ccm se jely spole?n? se startem v 15:05 h. a t?ešni?kou na pomyslném dortu byla t?ída Supermono, která se jela jako poslední se startem v 16:15 h.
Slavnostní zahájení se konalo v 9:40 h. u výjezdu z depa na Velkomoravské ulici, krátce po p?kném vystoupení mažoretkové skupiny Rolni?ky z Ostrožské Lhoty. P?íznivce nablýskaných motorek p?ivítal starosta Starého M?sta Josef Bazala, který byl zárove? p?edsedou organiza?ního výboru. Nad závodem p?evzal záštitu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. První muž našeho kraje na míst? nechyb?l a pronesl krátký proslov. P?ítomné rovn?ž pozdravil p?edseda Motosport klubu Ing. Libor Karásek a ?editel závodu Karel K?ovina. Krátce po desáté hodin? byl odstartován první závod.

T?ída Klasik do 175 ccm se jela "O cenu nákupního st?ediska Potraviny Hrá?ková". V prvním ned?lním závod? zvít?zil jezdec se startovním ?íslem 1 Eduard Klimek na stroji MZ Vihur v ?ase 18 minut a 8 vte?in, což znamenalo pr?m?rnou rychlost 111,176 km/hod. Druhý se umístil Martin Veselý, který m?l na vít?ze ztrátu necelé 4 vte?iny. Na t?etím míst? skon?il Ingo Gramer z n?meckého Freibergu na motocyklu MZ REW 125 z roku 1965, nejstarší mašin? z první trojice. Nejlepší závodníci m?li radost z p?kných cen, které p?ipravila podnikatelka Marie Hrá?ková. Milan Šobá? byl v roce 2005 t?etí, v roce 2006 druhý, ale vít?zství do t?etice stále nep?ichází. Letos si vybral startovní ?íslo 9 a šprýma? osud mu nad?lil, když cílem projel na 9. míst?. Na startovní listin? byli také Milan Šobá? starší (skon?il po prvním kole), Karel Kalina (p?i tréninku zad?el motor a nestartoval) a Michal Šlezar, který rovn?ž chyb?l na startovní ?á?e.

T?ída Klasik do 250 ccm byla velmi po?etn? zastoupena celkem 27 jezdci. Jelo se "O cenu m?sta Staré M?sto" a na startu p?ekvapiv? chyb?l suverén posledních t?ech ro?ník? víde?ský profesor Martin Loicht, který vyhrál v letech 2005 a 2006, loni dojel t?etí. I když v závod? startovali jezdci ze ?ty? zemí, na bednu vystoupali pouze ?eši a Moravané. Závod stylem start ? cíl suverénn? vyhrál Lubomír Koudelka z Lomnice nad Popelkou na stroji Yamaha TD 250 z roku 1972 v ?ase 16:19,203 pr?m?rnou rychlostí 123,555 km/h. Na druhém míst? v cíli byl o 11 vte?in pomalejší Pavel Navrátil na Yamaze z domácího Motosport klubu, t?etí se umístil Petr Krsek na stroji ?Z 250, který zaostal za Navrátilem o 19 vte?in. Milan Šobá? starší nebyl klasifikován. Nutno poznamenat, že Lubomír Koudelka oplatil Pavlu Navrátilovi porážku z roku 2007. Po?adí na bedn? si tak letos vym?nili. Starosta Starého M?sta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina mohli p?edat jednu z cen domácímu borci. Perli?kou je také start jedné ze dvou žen, Yvetty Vrbové z Luha?ovic, která sice m?la pátou nejstarší motorku JAWA 250 z roku 1955, ale do cíle p?ijela na 18. míst?, když za sebou zanechala n?kolik muž?.

T?ída Klasik do 350 ccm se jela "O cenu ?erpací stanice Shell Staré M?sto". Po t?ech letech získal zlatý v?nec Martin Loicht z Rakouska (Yamaha, ?as 15:59:625, pr?m?rná rychlost 126,13 km/h.), který tak razantn? oplatil porážku Martinu Veselému z roku 2006 a v cíli byl rychlejší o 22 vte?in. T?etí skon?il se ztrátou 8 vte?in dev?tašedesátiletý Heinz Rosner z n?meckého Hundshüpelu. Heinz Rösner jezdil od roku 1964 seriál Grand Prix a v letech 1965 ? 1969 stál 26 krát na stupních vít?z? ve t?ídách 125, 250 a 350 ccm. Karel Rydlo ze Starého M?sta zajel sedmý nejlepší ?as, Pavel Navrátil byl po prvním kole na 5. míst?, ale závod nedokon?il. Marián Paná?ek do závodu nenastoupil.

T?ída Klasik nad 350 ccm "O cenu Veteran klubu Kunovice" m?la ne?ekaného vít?ze. Cílem projel sice první Petr Kunz na Hond? CB 750, ale jeho stroj neodpovídal technickým p?edpis?m. Bylo to nakonec i potvrzeno po protestu Franka Mrázka. Nakonec bylo následující po?adí: 1. místo Johan Fürbock z Vídn?, stroj Weslake Seeley, ?as 15:49.453, rychlost 127,215 km/h. Z druhého místa se radoval domácí borec Karel Matuš junior (Suzuki T 500), který m?l na vít?ze ztrátu 35 vte?in. Šestnáct vte?in po n?m projel cílem Frank Mrázek, který krátce p?ed závodem oslavil 72. narozeniny. Frank Mrázek v šedesátých letech emigroval do Kanady a získal její ob?anství. Dvacetkrát vyhrál titul Kanady a dvanáctkrát titul USA. V sou?asnosti žije legenda našeho motocyklového sportu v Brn?. V závod? startoval i Pavel Šlezar na Hond? a dojel na 14. míst? se ztrátou jednoho kola.

Závod sidecar? se jel "O cenu hejtmana Zlínského kraje". Pro diváky velmi atraktivní závod byl vyhlášen jako jízda pravidelnosti a zlaté v?nce si odnesla dvojice Richard Bílý a Milan Orel na Suzuki 1000 Tamara z roku 1978. St?íbro pat?ilo asi nejpopulárn?jší posádce celého startovního pole Jaroslavu Zatloukalovi a vousá?i Janu Exnerovi ze Šumperka, kte?í diváky udivovali nejstarším strojem BSA 500 De Luxe z roku 1930. Tito dva závodníci mají také nejlepší docházku na stupn? vít?z?. V roce 2005 byli t?etí, v letech 2006, 2007 a 2008 získali st?íbrné v?nce. Na t?etím míst? skon?ili Karel Kalina a Radek Ko?a?ík (Yamaha Douglas 650, rok výroby 1968). Na trati jsme vid?li i jednu ženu. Marie Zachovalová jela spole?n? s manželem Iljou a pat?ilo jim páté místo. Libor Karásek a Karel Rýdlo skon?ili na osmém míst?, Petr Verbík s Milanem Šobán?m závod nedojeli a ani Pavel Šlezar se synem Michalem nebyli klasifikováni. Nejrychlejší posádkou na trati byla dvojice Karel kalina a Radek Ko?a?ík.

Závod v kategorii "Volný do 125 ccm" a "Volný do 250 ccm" se jel jako spole?ný, protože do siln?jší kategorie se p?ihlásilo jen 6 jezdc?. V kategorii Volný do 125 ccm zvít?zil N?mec René Lohse na stroji Honda RS 125 (?as 18:37.782, pr?m. rychlost 135,363 km/h), který p?edvád?l krásný t?sný souboj s Old?ichem Podlipným na stejném stroji. Ten však v druhé polovin? závodu vysoké tempo neustál a upadl na ?kruhá?i?. Necelých šest vte?in za vít?zem projel cílem Patrik Kolá? na Hond? a t?etí p?í?ka pat?ila dalšímu N?mci Steffenu Grämerovi na stroji Aprilia RS.
Závod Volný do 250 ccm se stal ko?istí Karla Matuše (Honda RS 250, ?as 17:46.266, pr?m. rychlost 141,839 km/h.). St?íbrný v?nec získal Pavel Navrátil na Hond? RS 250 R, který m?l nepatrnou ztrátu 0,859 vte?iny. Souboj obou jezdc? byl ozdobou závodu. Karel Matuš tak oplatil Pavlu Navrátilovi lo?skou porážku. T?etí místo získal Jaroslav Havrda z Otrokovic, který ztrácel na vít?ze tém?? dv? minuty. Nejstarší jezdec celého 182 ?lenného startovního pole Slováckého okruhu Rakušan Helmut Hafner (ro?ník 1930) m?l ztrátu 3 kola a nebyl klasifikován. Karel Matuš zajel nejrychlejší kolo ?asem 1:44.250 min., rychlost 145,385 km/h. P?ekonal tak dosavadní rekord Slováckého okruhu N?mce Henrika Voita, který v roce 2006 zajel v treninku jedno kolo za 1:46.542 min.

Úpln? poslední byl v 16:15 h. odstartován závod Supermono, do kterého nastoupilo 30 jezdc?. Sm?la na paty se op?t lepila vít?zi z roku 2006 Josefu Duchanovi z vesni?ky Uli?ka. Ten v roce 2007 vydržel až do 7. kola, ve kterém havaroval, nedojel také letos. Mazácky si po?ínal Libor Kamenický z Rumburka na motocyklu MALI ? Jawa 06, který zvít?zil v ?ase 18:00.625, pr?m. rychlost 140 km/h. St?íbrný v?nec pat?il lo?skému vít?zi Františku Lou?kovi, který projel cílem se ztrátou 8 vte?in a na bronzový stupínek dosáhl Martin Loicht na stroji Yamaha TT 600. Karel Kalina m?l startovní ?íslo 7 a na stejném míst? projel cílem, Pavel Matuš skon?il devátý, Michal Šlezar osmnáctý a Radek Ko?a?ík dvacátý. Neda?ilo se Milanu Šobá?ovi, který nebyl klasifikován, a?koli startoval na zbrusu nové mašin? KTM 525 R, rok výroby 2008.

Vra?me se ješt? k víde?skému profesorovi Martinu Loichtovi. P?i letošních závodech vyhrál t?ídu Klasik do 350 ccm a v závod? Supermono skon?il na p?kném t?etím míst?. Jeho celková bilance ve Starém M?st? v letech 2004 ? 2008 je obdivuhodná: šest vít?zství, t?i druhá místa a t?i t?etí místa.

Šestý ro?ník Slováckého okruhu O cenu Bohumila Ková?e se vyda?il a všem organizátor?m, po?adatel?m i sponzor?m pat?í pod?kování za odvedenou práci a poskytnutou pomoc. Zvláštní pod?kování pat?í také vedení St?ední odborné školy a Gymnázia ve Starém M?st? v ?ele s ?editelkou Ing. Zdislavou Svobodovou, která zajistila vynikající zázemí pro všechny zú?astn?né jezdce a ?leny jejich doprovodu. Díky také všem ob?an?m za projevenou toleranci a trp?livost, i když n?kte?í lidé nepat?í mezi obdivovatele motorek a silni?ních závod?.

Rozsáhlou fotogalrii z celých závod? naleznete na stránkách Vladimíra Ku?ery, http://www.ladak.ifoto.eu/thumbnails.php?album=105

Milan Kubí?ek

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto