Promoakce se vyda?ila

P?edstavení místních jezdc? p?ed VI. ro?níkem Slováckého okruhu ve Starém M?st? se vyda?ilo. Po?así akci p?álo a už p?ed devátou ráno v sobotu 3.5. 2008 se na Masarykov? nám?stí v Uherském Hradišti za?ali sjížd?t první jezdci se svými krásnými stroji. Nakonec bylo k vid?ní 20 motocykl?, n?kolik z nich premiérov? a t?i sidecary. Mezi klenoty pat?ila nap?íklad Jawa 250 Franka Mrázka, kterou sedlal ve své zlaté é?e František Š?astný.

V jiné ?ásti nám?stí p?edvád?li své um?ní junio?i z B?ezolup na motokrosových strojích. Nám?stím zazn?l zp?v souboru Svatý pluk a pak už se stroje startovaly k tradi?ní sout?ži o "nejost?ejší" motocykl. Bezkonkuren?n? vyhrála Suzuki T500 z dílny Matuš? s výkonem p?es 130dB. Ani p?es veškerou snahu, pišt?ní a ?vaní dobrovolník? z ?ad návšt?vník? z?stal tento rekord nep?ekonán.
Všechny p?edstavené stroje a jezdce uvidíte v ostrém tempu na závodním okruhu ve Starém M?st? už následující víkend. Startovní listina obnáší bezmála 200 p?ihlášených jezdc? a svou ú?ast potvrdili i vít?zové p?edchozích ro?ník? Martin Loicht z Rakouska, N?mci Heinz Rösner a René Lohse, Old?ich Podlipný z Ho?ic i domácí Karel Kalina a Pavel Navrátil. P?ij?te se podívat a povzbudit domácí borce.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto