V. Slovácký okruh o cenu Bohumila Ková?e ve Starém M?st? - výsledky

Ned?lní závod odstartoval za dešt? po desáté hodin? a skon?il p?ibližn? v 17. 30 hod s t?mito výsledky:

V kategorii klasik do 175 ccm zvít?zil domácí Karel Kalina

V kategorii klasik do 250 ccm zvít?zil Pavel Navrátil

V kategorii klasik do 350 ccm zvít?zil Heinz Rosner
V kategorii klasik nad 350 ccm zvít?zil Johan Furbock

V kategorii volný supermono zvít?zil František Lou?ka

Ve slou?ené kategorii volný do 125 ccm zvít?zil René Lohse a 250 ccm zvít?zil Pavel Navrátil

V kategorii sidecary zvít?zila dvojice Klimeš, KlimešI p?es nep?íznivé po?así si pátý ro?ník Slováckého okruhu nenechalo ujít tisíce divák? a fanoušk? královny motocyklového sportu ? silnice.

Do závodu se p?ihlásilo rekordních 171 jezdc? a 161 motocykl? v šesti vypsaných kategoriích.

Úvodní jízda do 175 ccm pat?ila domácímu Karlu Kalinovi.

Mezi klasiky byla divácky nejatraktivn?jší jízda do 250 ccm, kde ve velmi obsazeném a vyrovnaném závod? po dramatickém boji zvít?zil domácí jezdec Pavel Navrátil. Roli favorita v kategorii do 350 ccm jasn? potvrdil bývalý n?mecký šampión Heinz Rosner. Ten se na Slováckém okruhu p?edstavil poprvé a systémem start cíl nedal soupe??m šanci. Velmi p?kné 3. místo v této kategorii získal domácí Karel Kalina p?ed N?mcem Ronaldem Neffem. P?ekvapení se nekonalo ani v kategorii klasik nad 350 ccm, kde zvít?zil favorizovaný Johan Furbock z Rakouska. Sidecary tradi?n? p?itahují zájem divák?. Jízda byla vyhodnocena jako pravidelnost a zvít?zila dvojice Klimeš, Klimeš. Domácí dvojice Šlezar, Šlezar skon?ila na velmi p?kném 3. míst?. Se svým výsledkem byl po ro?ní pauze spokojen i uherskohradiš?ský starosta Karásek, který s Rýdlem dojel na 5. míst?. Volná kategorie do 250 ccm byla prestižní záležitostí domácích jezdc?. Vít?zn? z nich vyšel Pavel Navrátil, který v této jízd? sou?asn? zajel i nejrychlejší ?as na jedno kolo 01:53.875. Za ním dojel druhý Karel Matuš junior a t?etí Karel Kalina.

Dnešní závod pat?il domácímu Karlu Kalinovi, který svými skv?lými výkony oslavil zárove? své narozeniny.

?lenové po?ádajícího Motosportklubu zvít?zili ve t?ech z osmi kategorií.

Výsledky

Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik nad 350 ccm
Sidecar
Supermono
Volný do 125 ccm
Volný do 250 ccm


Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto