Starosta Uherského Hradišt? zatím na konec závodnické kariéry nepomýšlí

V souvislosti s hodnocením uplynulé motoristické sezóny a p?ed zahájením nové odpov?d?l na n?kolik otázek Ing. Libor Karásek nejen jako starosta Uherského Hradišt?, ale i jako závodník, startující na sidecarách.

Jak hodnotíte uplynulou motoristickou sezónu z pohledu p?edsedy Motosportklubu Uherské Hradišt??

Uplynulou sezónu hodnotím jako velmi úsp?šnou. Jednak se nám poda?ilo velmi dob?e zvládnout po?ádání 3. ro?níku Slováckého okruhu o Cenu Bohumila Ková?e ve dnech 7 až 8.5.2005 ve Starém M?st?, jednak byli naši jezdci vid?t i na ostatních tratích a výsledkem jsou t?i medailová a další úsp?šná vystoupení i v rámci mistrovských seriál?.Co považujete za nejvýznamn?jší v dosavadní ?innosti klubu a jeho ?len??

Krom? v?cí uvedených v bod? jedna je to obnovení tradice motocyklových závod? na Slovácku a vytvo?ení skv?lé party lidí okolo rychlých motorek.

Od kdy se Vy osobn? v?nujete aktivnímu závod?ní a co Vás k n?mu p?ivedlo?

Od roku 2004, tedy necelé dva roky. Bylo to spln?ní velmi dávného ? ješt? chlapeckého ? snu.

Jak se da?í skloubit tak zajímavý koní?ek s ?asov? náro?nými úkoly starosty m?sta?

Není to v?bec jednoduché. Je to však jen šest víkend? v roce, z toho jeden tém?? doma ? ve Starém M?st? a další dva velmi blízko ? v Kyjov? a Novém M?st? nad Váhom. Závody v Kyjov? jsem dokázal skloubit se Slováckou svatbou roku.

Máte v?bec ?as na trénování a na rodinu? Co na to Vaši nejbližší ?íkají?

Samotného ježd?ní moc není. Podstatná je fyzická p?íprava, p?edloni tém?? vzorná, v lo?ském roce trochu ošizená a bylo to znát. Pro letošní rok se chci polepšit. Rodina mi zatím velmi fandí, samoz?ejm? p?i závod? je tam cítit i trochu obav.

Dokdy chcete aktivn? závodit?

Rozhodne zdraví. Silni?ní motorky se dají jezdit do pozdního v?ku, samoz?ejm? ne na úrovni mistrovství sv?ta. Zatím na konec své velmi krátké kariéry nepomýšlím.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto