Nad?jný talent zatím jezdí s tátou na sajd?

Staré M?sto - Motocyklovým závodníkem a organizátorem sout?ží je t?lem i duší Pavel Šlezar. Závodn? jezdí již od roku 1971. Letos za?al závodit i jeho sedmnáctiletý syn Michal. ?Za?ínal jsem po vojn? ve t?íd? Katalogy ?Z 175 a tam jsem si vyjel druhou výkonnostní t?ídu. Když mi skon?ilo spo?ení mladých, koupil jsem si ?Z 350 po Bohumilu Stašovi a na tomto motocyklu jsem jezdil P?ebor ?SSR B. Dosáhl jsem pom?rn? dobrých úsp?ch? a vyjezdil jsem si mistrovství republiky,? vzpomíná Šlezar starší.V roce 1980 mu ?SAD koupilo závodní Yamahu 350 a na ní ješt? p?t let jezdil mistrovství republiky. Pak ale utrp?l pom?rn? t?žký úraz, když havaroval na T?rlicku p?i Zlatém kahanu. ?P?iznávám, že jsem byl na pokraji života a smrti, ale dokto?i m? z toho perfektn? vytáhli. Marodil jsem t?i ?tvrt? roku, ale p?ece jsem to ješt? zkusil a následující sezónu odjel ?ty?i závody. Ovšem kv?li nep?íznivé finan?ní situaci jsem v roce 1985 závod?ní zanechal.? sv??il se Šlezar.

?Jakmile jsme ale za?ali po?ádat závody v Kunovicích, bylo pot?eba schopných po?adatel? a tak jsem od prvního ro?níku p?iložil ruce k dílu,? uvedl. Pat?il k part? nadšenc?, kte?í si cht?li splnit sv?j sen a vrátit závody na Hradiš?sko. ?Když se to ve Starém M?st? poda?ilo, to už jsem prost? neodolal a po sedmnácti letech motoristické pauzy jsem se znovu na stará kolena do motorek zbláznil. Kamarád Karel Matuš mi poradil, abych si sehnal supermono. Syn se vydal v mých stopách a po?ídil jsem mu slušné supermono. Zkouší stop?tadvacítku a letos jsme se poprvé dali spole?n? i na sajdy. Sehnali jsme podvozek, pak motor a p?ipravili stroj na závody,? lí?í své zážitky otec nad?jného závodníka.

V prvním roce dosáhli podle n?j slušných výsledk?. V celorepublikovém m??ítku a za mezinárodní ú?asti obsadili t?etí místo. ?Mašinu ?ídím já, a chlapec, protože je mladší, pružn?jší a ohebn?jší, kmitá na sajd? jako spolujezdec,? dodává v?d?í osobnost nedávno utvo?eného dvou?lenného sidecarového týmu.

P?ed manželkou a synovou mámou oba chlapi své plány dlouho tajili. ?Dalo nám to hodn? p?emlouvání, než svolila. Že jsem se vrátil k závod?ní já, to p?ijala, protože byla z d?ív?jších dob zvyklá. Ale o syna m?la strach. Ovšem je vid?t, že i ta máma, když vidí, že chlapec se snaží a jede trochu rozumn? a bezpe?n?, je ráda za každý dobrý výsledek. A vždycky jí slzi?ky št?stí vyhrknou,? ?íká Pavel Šlezar.

Pokud bude zdraví sloužit a p?isp?je n?jaký sponzor, chce sv?j závodnický v?k prodloužit alespo? do p?tašedesáti let. ?Záleží však na každém jezdci a podmínkách okolo. U našeho sportu je totiž nejd?ležit?jší finan?ní otázka. Chu? do závod?ní je vždycky a když se dostane do krve, ?lov?k se jí t?žko vzdává, což platí o každém sportu,? poznamenává. Za nejv?tší úsp?ch považuje letošní druhé místo na sidecaru ve Dvo?e Královém, kdy po celý závod jeho posádka vedla a v posledním kole prohrála o patnáct metr?. ?Ale nebyla to náhoda, já si to pak uv?domil, protože jel na domácí p?d? a pak za?al velmi tvrd?. Dvakrát t?ikrát do nás dost nešetrn? najel. ?íkám si, jede doma a taky se svým synem, tak se ve mn? hnulo troši?ku sv?domí, protože kdybych já jel doma, asi bych se choval taky tak. Proto jsem ubral a pustil ho, aby nedošlo k n?jaké zbyte?né kolizi. V??ím, že mi to p?íšt? ve Starém M?st? oplatí,? doufá Šlezar.

Syn Michal si závod?ní v posádce s tátou pochvaluje. K jeho nejv?tším úsp?ch?m pat?í již vzpomínané druhé místo ve Dvo?e Královém a pak, podle jeho otce, hodn? cen?né t?etí místo v Kyjov?, protože tam vyhráli šestinásobní mist?i sv?ta z N?mecka. ?Na stupních vít?z? jsme stáli s nimi spole?n? s druhou posádkou Karla Matuše a to je zážitek nadosmrti,? popisuje nezapomenutelné chvíle otec. Práv? on se stal vzorem pro Michala. ?Obdivuji ho, že se po tolika letech do závod?ní op?t vrátil. Proto jsem si ?ekl, že bych to také rád zkusil. Táta mi p?ichystal motorku a tak jsem za?al závodit,? ?íká Šlezar junior. Na své první závody, které absolvoval letos, vzpomíná se smíšenými pocity. ?S otcem jsme ve Starém M?st? startovali na Suzuki Tama?e a další dv? t?ídy jsem absolvoval v supermonu na Suzuki 650. Bohužel se mi zablokovala brzda hned v prvním kole, takže jsem nedojel. Shodou nep?íznivých okolností jsem nedojel ani další závod na vyp?j?ené Aprilii 125, když mi ve druhém kole upadla ?adicí páka,? hodnotí sv?j vstup do sv?ta rychlých kol Michal.
Otec Pavel si na záv?r neodpustil poznámku, že syn?v stroj Suzuki 650 získal v letošním roce v Brn? titul Miss supermono. Vyhodnotili ho jak po?adatelé závod?, tak i samotní závodníci a noviná?i.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto