Milan Šobá? touží p?ekonat svého otce

Staré M?sto - Závodnické stopy svého slavného otce Milan Šobá? nejprve nenásledoval. ?Za?ínal jsem v roce 1977 s motokrosem a jezdil ?padesátky? na severní Morav?, protože v Jihomoravském kraji se nejezdily žádné motokrosové závody. To byl také prvopo?átek mého závod?ní. Ale o rok pozd?ji jsem p?ešel na silni?ní závod?ní,? uvádí k za?átk?m závodnické kariéry.

Za?al jezdit t?ídu 175 ccm katalogy, což byla v té dob? podle n?j nejdostupn?jší t?ída.

?M?j otec tehdy p?ipravoval motocykl pro Karla Kalinu a také celá hradiš?ská ekipa jezdila stop?tasedmdesátky, takže to byla nejsch?dn?jší cesta, jak za?ít. Potom jsem jezdil stop?tadvacítky, dv?st?padesátky a své ú?inkování v mistrovství republiky jsem ukon?il v roce 1996. Dal jsem si malou pauzi?ku abych se posléze vrátil k veterán?m. Za?al jsem vlastn? dv?ap?lky na Jaw?. Díky p?edsedovi našeho klubu Liboru Karáskovi jsem osedlal stop?tasedmdesátku Kovrovce a sou?asn? jsem za?al závodit i s Karáskem na sidecarách,? pokra?uje Šobá?.

Letos se zú?astnil vypsaného Mistrovství republiky veterán? vypsaného pro t?ídy 175, 250, 350 a nad 350 ccm. Soust?edil se však na oblíbenou stop?tasedmedesátku, v níž m?l podle svého mín?ní slušn? ambice. Pro letošní rok proto sidescary vynechal, až na výjimku. ?V t?íd? 175 ccm jsem nakonec skon?il na Mistrovství ?eské republice celkov? na t?etím míst?,? poznamenal ke svým výsledk?m.

A práv? již vzpomínanou výjimkou byl kv?tnový Slovácký okruh ve Starém M?st?, do n?hož nastoupil s Liborem Karáskem. Své ú?asti nelituje. ?Loni jsme obsadili t?etí místo, letos jsme si ale prvenství nenechali ujít. Jeli jsme na novém motocyklu Suzuki GT 750. Byl to jediný závod a pak jsem se v?noval již jen stop?tasedmdesátkám,? zd?raz?uje Šobá?. Lituje však, že se nezú?astnil závodu pravidelnosti, protože v Ho?icích nestartoval. Pak vyhrál závod Mistrovství Evropy ve slovenském Novém Mest? nad Váhom, ale dalšího závodu na okruhu v Okenheimu v N?mecku se z finan?ních d?vod? nemohl zú?astnit. ?Možná že m? práv? tato neú?ast p?ipravila o lepší umíst?ní,? dodal.

Pro každého motocyklového závodníka je podle Šobán? touhou stát na ?bedn?? v Ho?icích.

?V ?eských podmínkách je to prost? nezapomenutelný zážitek. Jezdili jsem tam mnoho let, já i m?j otec. Letos jsem skon?il na druhém míst?, sice o p?ldruhé vte?iny, ale byl jsem strašn? š?astný a tohoto umíst?ní si vážím nejvíc,? poznamenal Šobá?. N?co podobného se mu stalo letos v Kyjov?, kdy prohrál o 0,4 sekundy, tedy zhruba o délku p?edního kola na motorce. ?To už je sm?la,? dodává ?ty?ia?ty?icetiletý závodník, který doufá, že pokud mu zdraví vydrží, uvidí ho fandové motoristického sportu za ?idítky jeho závodního stroje ješt? ve sto letech. ?Rád bych p?ekonal svého otce, kterému je letos 68 let a stále aktivn? závodí,? neskrývá své odhodlání.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto