Vyznava?i v?n? spáleného benzinu bilancovali svoji ?innost

Staré M?sto ? Letošní motoristickou sezonu ukon?ili v pátek 18. listopadu ?lenové a p?íznivci ob?anského sdružení Motosport klub Uherské Hradišt?. P?edseda klubu a sou?asn? i starosta Uherského Hradišt? Libor Karásek v úvodu ocenil práci všech ?len? sdružení. ?Máme za sebou úsp?šnou sezónu roku 2005 s krásným závodem ve Starém M?st? a samoz?ejm? s výbornými výsledky i na jiných sout?žích,? ?ekl na adresu všech, jimž spálený benzin nepáchne, ale voní.


?T?m, kterým se sezona nepovedla podle svých p?edstav bych cht?l pop?át, aby se jim to poda?ilo v p?íštím roce,? povzbudil je Karásek. Sou?asn? pod?koval všem sponzor?m, organizátor?m, p?íznivc?m, mechanik?m a závodník?m uherskohradiš?ského motoristického klubu za p?íze? i dosažené výsledky.

?Podíleli se nejen na vzorné reprezentaci klubu a obou našich m?st, ale i regionu po celé republice,? vyzvedl úsilí ?len? sdružení jeho p?edseda. ?Do startu IV. ro?níku Slováckého okruhu O Cenu Bohumila Ková?e ve Starém M?st? zbývá 169 dn?. Myslím, že bychom spole?n? p?i pln?ní všech povinností mohli ob?as nahlédnout do kalendá?e. Závod budeme po?ádat po?tvrté, takže to bude pro mnohé z nás trochu rutina a vše jist? zdárn? zvládneme,? podotkl Karásek. Sou?asn? p?ivítal dcery bývalého vynikajícího závodníka Bohumila Ková?e i sportovní p?átele s Kyjova. ?Pevn? doufám, že se první zá?íjovou sobotu a ned?li p?íštího roku setkáme na III. ro?níku Kyjovského okruhu,? vyjád?il p?ání své i dalších ?len? sdružení.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto